Статутні документи

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ФЕДЕРАЦІЯ РИБАЛЬСТВА ТА ПІДВОДНОГО МИСЛИВСТВА МАРІУПОЛЯ»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ РИБАЛЬСТВА ТА ПІДВОДНОГО МИСЛИВСТВА МАРІУПОЛЯ» (далі - Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та напрямів, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ РИБАЛЬСТВА ТА ПІДВОДНОГО МИСЛИВСТВА МАРІУПОЛЯ».

1.3. Скорочене найменування – ГО «ФЕДЕРАЦІЯ РИБАЛЬСТВА ТА ПІДВОДНОГО МИСЛИВСТВА МАРІУПОЛЯ».

1.4. Організація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.5. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, може мати свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.8. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.9. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

 2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою Організації є: об’єднання зусиль своїх членів для захисту прав і свобод, зокрема екологічних, соціальних, культурних, економічних інтересів, сприяння екологічному розвитку охорони, збереженню, раціональному використанню і відтворенню водних і природних ресурсів, створення умов членам організації для ведення любительського рибальства, підводної охоти, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи.

2.2. Основними напрямами діяльності Організації є у встановленому законодавством порядку:

2.2.1. виховання у членів Організації бережного ставлення до природи і її багатств, примноження та збереження живих водних ресурсів;

2.2.2. сприяння організації громадського контролю за дотриманням правил підводного полювання і риболовлі, здійсненню заходів з попередження браконьєрства;

2.2.3. пропаганда охорони природи, виховання у членів Організації поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання тваринного світу;

2.2.4. сприяння створенню умов членам Організації для любительської та спортивної риболовлі, підводного полювання;

2.2.5. проведення членами Організації пропаганди охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, передового досвіду ведення рибальського господарства, риболовного любительського спорту? підводного полювання;

2.2.6. представлення та захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів Організації у державних органах;

2.2.7. розробка та реалізація проектів, що спрямовані на соціальний, екологічний розвиток;

2.2.8. співпраця з державними органами і установами, підприємствами, суб’єктами підприємницької діяльності, громадськими організаціями, засобами масової інформації для досягнення мети Організації;

2.2.9. сприяння захисту, розвитку та відновленню любительського та спортивного риболовства, підводного полювання, охороні навколишнього середовища;

2.2.10.сприяння здійсненню необхідних біотехнічних заходів;

2.2.11.сприяння здійсненню заходів по охороні рибних запасів, сприяння поліпшенню кормових і захисних умов для водних живих ресурсів та відтворенню цінних видів риб,  штучному розведенню і розселенню водної фауни.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 1 Організація має право в порядку, передбаченому законом:

3.1.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

3.1.2. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті діяльності Організації та сприяє її досягненню;

3.1.3. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;

3.1.4. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

3.1.6.  представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.7.  одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і напрямів;

3.1.8.  вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань діяльності Організації;

3.1.19. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;

3.1.10.  укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних напрямів Організації;

3.1.11. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.12. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.1.13. проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);

3.1.14. організовувати та проводити змагання, турніри інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.15. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.16. вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних напрямів, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.17. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.18. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.19. мати інші права, передбачені чинним законодавством.

4.  ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним.

4.2.  Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, які підтримують мету і напрями Організації і визнають її Статут.

4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява розглядається Правлінням, яке приймає рішення протягом одного місяця з дня надходження заяви.

4.4. Права члена Організації:

- обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

- вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до  Правління  та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;

- звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

- вільно виходити з Організації.

4.5.  Члени Організації зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту Організації;

- виконувати рішення керівних органів Організації;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

- сприяти здійсненню напрямів Організації;

- брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.6.  Членство в Організації припиняється у випадках:

- виходу із Організації за власним бажанням;

- виключення із Організації;

- смерті члена Організації.

4.7.  Заява про припинення членства подається до Правління. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах в Організації, крім Голови Організації.

4.8. Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням Правління, у зв’язку із  порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та напрямам Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

5.  СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Статутними органами Організації є: 

Загальні збори – вищий керівний орган управління;

Правління – виконавчий орган управління;

Ревізійна комісія (Ревізор) – контролюючий орган.

5.2. Загальні збори Організації є вищим керівним органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації. 

5.3. У Загальних зборах беруть участь його члени. Кожен член Організації має один голос. Засідання Загальних зборів можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і шляхом використання засобів зв'язку, про що обов’язково вказується у протоколі та реєстрі осіб, які брали участь в засіданні. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів Організації.

5.4. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.5. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6.  Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.7. До виключної компетенції Загальних зборів Організації належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямів діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Затвердження Статуту Організації, внесення змін до нього.

5.7.3. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.7.4. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.7.5. Обрання Правління та відкликання Правління або окремих членів Правління.

5.7.6. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.7.7. Обрання та відкликання Ревізійної комісії (Ревізора).

5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності Організації та здійснення контролю за її реалізацією.

5.8. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх членів Організації. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до Статуту), п.5.7.3 (прийняття рішення про припинення діяльності) рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість у три четвертих голосів присутніх членів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації.

5.9. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів Організації та членів Організації.

5.10. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою Загальних зборів.  Хід засідання Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, підписуються Головою Загальних зборів і секретарем Загальних зборів. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Організації.

5.11. Правління є виконавчим органом Організації на період між Загальними зборами, який виконує функції з управління її поточною, організаційною діяльністю та обирається терміном на п’ять років.

5.12. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13. Голова Організації очолює Правління.

5.14. Кількісний та персональний склад Правління затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15. До компетенції Правління відноситься:

5.15.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.

5.15.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного.

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення поточних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання.

5.15.5. Управління, захист та розпорядження майном Організації відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

5.15.6. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.

5.15.7. Прийняття рішення про створення, внесення змін до відомостей, та припинення діяльності відокремлених підрозділів, призначення їх керівників;

5.15.8. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Організації.

5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.17. Усі питання, що належать до компетенції Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх членів Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації не рідше, ніж раз на рік. Про час, місце та порядок денний засідання члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Правління.

5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.19. Засідання Правління можуть проводитись як за безпосередньої участі членів Правління, так і шляхом використання засобів зв'язку, про що обов’язково вказується у протоколі засідання. Засідання Правління правомочні при участі в ньому більшості членів Правління. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із присутніх членів Правління.

5.20. Голова Організації є керівником Організації та здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням, і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

 5.21.  Голова Організації обирається Загальними зборами терміном на п’ять років і є підзвітним Загальним зборам та Правлінню, вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.22. Голова Організації:

5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.

5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління.

5.22.8. Відкриває, використовує і закриває рахунки у національній та іноземних валютах від імені Організації без додаткового уповноваження.

5.22.9. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних напрямів її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів Організації.

5.23. Заступник Голови Організації обирається у разі необхідності Загальними зборами у складі Правління або призначається Головою Організації зі складу Правління.

5.24. Заступник Голови Організації:

- керує поточною роботою Організації відповідно до доручень Голови Організації та Правління;

- виконує обов’язки Голови Організації у разі відсутності або неможливості виконання своїх обов’язків Головою Організації;

- за рішенням Загальних зборів Організації може мати право вчиняти дії від імені Організації без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо;

- може мати інші функції за рішенням Голови та Загальних зборів Організації.

5.25. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія (Ревізор), кількісний та персональний склад якої визначається рішенням Загальних зборів. Ревізійна комісія (Ревізор) є контролюючим органом Організації.

5.26. Ревізійна комісія (Ревізор) обирається за необхідністю Загальними зборами терміном на 5 (п'ять) років. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до роботи незалежних експертів.

5.27. До функцій Ревізійної комісії (Ревізора) відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Організації.

5.28. Ревізійна комісія (Ревізор):

  • здійснює контроль фінансової діяльності Організації, вимагає від посадових осіб Організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;

  • направляє результати перевірок Правлінню Організації;

  • щороку звітує про свою роботу перед Загальними зборами Організації.

5.29. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше разу на рік та є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більшість від складу Ревізійної комісії. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

5.30. Ревізійна комісія (Ревізор) в своїй діяльності підзвітна Загальним зборам. Ревізійна комісія може ініціювати скликання позачергових Загальних зборів.

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Члени Організації мають право шляхом подання запиту одержувати від керівних органів Організації повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації, включаючи прийняті Організацією рішення та звіти про використання майна та коштів, наданих ними Організації в обумовленому ними порядку.

6.2. Загальні збори на чергових засіданнях здійснюють розгляд та затверджують звіт Голови Організації про виконання мети та напрямів діяльності Організації Головою Організації та членів Правління.

6.3. На позачергових засіданнях Загальних зборів можуть розглядатися звіти Голови Організації та Правління на вимогу не менше 1/3 членів Організації.

6.4. Голова Організації в своїй діяльності підзвітний Загальним зборам.

6.5. Будь-які рішення керівних органів Організації є відкритими для членів Організації, за виключенням обмежень, встановлених чинним законодавством.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Будь-який член Організації має право звернутися до Правління зі скаргою на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації, заступника Голови Організації або окремих членів Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу та надати письмову відповідь в порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

7.2. Якщо Правління вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.

7.3. У разі не згоди з рішенням Правління щодо скарги або у разі скарги на рішення, дії, бездіяльність Правління член Організації може винести відповідне оскарження на розгляд Загальних зборів шляхом подання письмової заяви до Правління або Ревізійної комісії (у разі її обрання), які ініціюють скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана протягом 30 днів, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

7.4. Загальні збори на найближчому засіданні зобов’язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

7.5. Члени Організації мають право оскаржувати рішення, дії, бездіяльність Загальних зборів Організації у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи (філія, представництво), які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Правління.

8.2. Філією Організації є відокремлений підрозділ, розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації.

8.3. Представництвом Організації є відокремлений підрозділ, розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.

8.4. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації. Відокремлені підрозділи можуть мати власні Положення, затверджені Правлінням.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу призначається Правлінням Організації строком на 5 років та діє від імені Організації на підставі довіреності. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

8.6. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та напрями Організації у певному населеному пункті в межах наданих повноважень рішенням Загальних зборів, Правління Організації;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами, не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

8.7. Керівник відокремленого підрозділу має право:

- використовувати назву та символіку Організації для реалізації напрямів Організації;

- отримувати допомогу у реалізації напрямів Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації.

8.8. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Організації;

- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації

8.9. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління.

8.10. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

8.11. Створення, внесення змін до відомостей та припинення діяльності відокремлених підрозділів підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

9.1. Організація у відповідності з своїми статутними напрямами, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

9.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

9.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

9.4. Організація:

-  організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

-  проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

-  реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

9.5. Організація має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

10.  КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

10.2. Організація для виконання своєї статутної мети та напрямів діяльності має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених Організацією юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

10.3. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.4. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі. 

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

10.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах доходів та зборів та вносити до бюджету обов’язкові платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

11.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни до цього Статуту приймаються і затверджуються Загальними зборами Організації.

11.2. Рішення про внесення змін до Статуту Організації приймається більшістю у 3/4 голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

11.3. Зміни до Статуту Організації оформлюються шляхом викладення його у новій редакції та підлягають державній реєстрації протягом 60 днів з дня прийняття таких змін у встановленому законодавством порядку.
 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її ліквідації (саморозпуску) або реорганізації.

12.2. Припинення діяльності Організації може бути здійснено за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) у випадках, передбачених чинним законодавством.

12.3. Питання, пов'язані з припиненням діяльності Організації, вирішуються Загальними зборами, якщо за це проголосувало більшістю у 3/4 голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборах. При реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

12.4. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

12.5. З моменту прийняття рішення про призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження управління Організацією. Порядок і терміни проведення ліквідації визначаються Загальними зборами.

12.6. У разі припинення (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Організації її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.